در کارگروه پایش فضای کسب و کار که به صورت هفتگی در معاونت طرح و برنامه برگزار می شود، شناسایی گلوگاه ها و موانع پیش روی بخش صنعت، معدن و تجارت از مهمترین ماموریت هایی است که در دستور کار قرار گرفته است. این در راستای مرتفع شدن موانع و انجام اقدامات عملیاتی مرتبط انجام می پذیرد.

بخشی از موارد مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که در این خصوص آقای رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر احصای کامل آنها برای بررسی و رفع موارد دستور ویژه صادر نموده است.

بخشی از این موانع هم که در خارج از وزارتخانه است، دسته بندی شده تا با استفاده از ظرفیتهای چون قرارگاه رفع موانع تولید بررسی و مرتفع شوند.

برای تعیین اولویتهای گلوگاههای کسب و کار جلساتی با صاحب نظران و فعالان حوزه تولید و بازرگانی کشور برگزار شده است.

در همین راستا در سامانه بهین یاب بخشی برای نظرخواهی از عموم تولید کنندگان و تجار ایجاد شده است تا نظرات آنان نیز از این طریق اخذ شود که فعالان اقتصادی می توانند برای اعلام نظر در خصوص موانع کسب و کار به آدرس https://behinyab.ir/?req=questionnaire مراجعه و موارد مدنظر خود را مطرح نمایند.